UINT16_NODATA

Contents

UINT16_NODATA#

UINT16_NODATA = 65535#

uint16 nodata