UINT8_NODATA

Contents

UINT8_NODATA#

UINT8_NODATA = 255#

uint8 nodata