sertit.rasters_rio.DEG_2_RAD

DEG_2_RAD = 0.017453292519943295

Types:

  • Path

  • Rasterio open data: (array, meta)

  • rasterio Dataset

  • xarray